KRAV 2013

Blå oktober krav 2013

Så mange som 2,6 milliarder mennesker, eller to av fem, mangler tilgang til verdige sanitærforhold. En av syv mennesker i verden, eller 884 millioner, har ikke tilgang til rent drikkevann. Mangelen på disse livsviktige tjenestene bidrar til at 3,4 millioner dør hvert år. Urent drikkevann er hovedårsaken til forekomsten av sykdom og dødsfall i utviklingsland. Dette skyldes som oftest at drikkevannet er forurenset av kloakk og avløpsvann.

For å bedre denne presserende situasjonen, må alternativ tenkning til. Årets Blå oktober-kampanje fokuserer derfor særlig på alternative løsninger, strategier, policyer og prosjekter - som kan sikre retten til vann og sanitær. Vann er et fellesgode og en menneskerettighet, Blå oktober mener at ingen personer eller sosiale grupper skal ekskluderes fra å få oppfylt sine grunnleggende behov.

FNs Tusenårsmål for vann og sanitær har ikke bidratt til nødvendig utbedring av tjenestetilgangen for de fattigste. FNs spesialrepportør på retten til vann og sanitær framsatte nylig at diskriminering, marginalisering og ulikheter er avgjørende og tragiske mangler ved Tusenårsmålene.

Til syvende og sist er årsaken til at de fattige ikke har tjenestetilgang mangelen på penger. Kommersialisering, av offentlige tjenesteselskap så vel som gjennom privatisering, bidrar til å behandle vann- og sanitærtjenester som et økonomisk gode – altså som en vare. Det medfører priser de fattige ikke har mulighet til å betale, og på den måten avskjærer dem fra tilgang.

Vi har akkurat markert to-årsdagen for FN-resolusjonen som anerkjente at tilgang til rent vann og anstendige sanitærforhold er en menneskerett. Retten til vann og sanitær ble ytterligere styrket på den internasjonale arena gjennom avtaleteksten i FN-konferansen Rio+20, i juni i år.

Norsk støtte til vann og sanitær har hatt en dramatisk nedgang de siste ti år og er blitt mer enn halvvert mellom 2001 og 2009. Norge har gjennom gjentatte internasjonale erklæringer, nå senest i Rio, vært med å fremheve at manglende finansiering er et alvorlig hinder for utbygging av vann- og sanitærtjenester.

Blå oktober mener at Norske myndigheter må jobbe for at menneskeretten til vann og sanitær blir reell: Norske myndigheter må fremme retten til vann- og sanitær nasjonalt, innen internasjonal utviklingspolicy og i Norsk forvaltning så vel som fordeling av bistandstøtte.

Blå oktober-kampanjen krever at norske myndigheter:

  • Gjennomfører den planlagte gjennomgangen av Norges vann- og sanitærbistand. Gjennomgangen må vurdere om norsk bistand bryter med rettighetsperspektivet og styrker tjenestetilgang til en pris befolkningen kan betale, slik målsetningene er i  Regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid.
  • Foretar en betydelig økning i norsk bistand til vann og sanitær gjennom kanaler som prioriterer bærekraftige og vanneffektive løsninger. I tråd med regjeringens handlingsplan for miljørettet bistand må slik støtte komme fattige til gode. Blå Oktober mener norske bistand må gå til systemer med garantert minimumstilgang og progressive tariffer.
  • Norsk bistand må ikke gå til programmer som er pådriver for kommersialisering av vanntjenester. Støtte til vann og sanitær gjennom Verdensbanken og andre nyliberale programmer, som ikke er forenelig med norske mål om rimelig prising og et rettighetsfokus, må avvikles.
  • Aktivt deltar og er en pådriver i prosessen med utviklingsmål og bærekraftsmål post 2015. Norge må jobbe for at menneskeretten til vann og sanitær inkluderes og at lik tjenestetilgang vektlegges – slik at de mest marginaliserte sosiale gruppene ikke tilsidesettes.
  • Støtter utvikling av progressive og vanneffektive sanitærløsninger for å nå større sanitærtilgang. Lavt vannforbruk er avgjørende for å nå høy utbredelse i urbane områder. Utbygging av sanitærsystemer er avgjørende for å hindre forurensning av vannressurser.